Vylúčenie zodpovednosti

Peter Bohuš sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: ks.nimda-pw@ofni.

Peter Bohuš vynaloží všetko primerané úsilie na ochranu svojich systémov pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Peter Bohuš na tento účel zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom okrem iného zohľadní súčasný stav techniky. Nezodpovedá však za akúkoľvek stratu, či už priamu alebo nepriamu, ktorú utrpí užívateľ webovej stránky, ktorá vznikne v dôsledku nezákonného používania jej systémov treťou stranou.

Peter Bohuš neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo z ktorých je vytvorený hypertextový odkaz alebo iná referencia. Na výrobky alebo služby ponúkané tretími stranami sa vzťahujú platné zmluvné podmienky týchto tretích strán.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú v Peter Bohuš.

Pokiaľ nie je uvedené inak, obsah týchto webových stránok je dostupný pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 Netherlands.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.